ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ឧបករណ៍ គណនាប្រាក់កម្ចីនេះ ផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីគណនាការប្រាក់ ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញ ឬកាលវិភាគសងប្រាក់ជាដើម។

របៀបប្រើ:

  1. សូមបញ្ចូលចំនួនប្រាក់កម្ចី
  2. សូមបញ្ចូលអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
  3. សូមបញ្ចូលរយៈពេលគិតជាឆ្នាំ
  4. សូមជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមខ្ចីប្រាក់
  5. នៅចុងបញ្ចប់ជ្រើសរើសយកលើប៊ូតុងគណនា


ប្រាក់ត្រូវបង់សងប្រចាំខែ :
ចំនួនដងនៃការបង់ :
ការប្រាក់សរុបត្រូវបង់ :
ទឹកប្រាក់ សរុបត្រូវបង់ :
cma loan calculator remark iconចំណាំ: ការគណនានេះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គោលបំណងជាការចង្អុលបង្ហាញ និងការប៉ាន់ស្មានចំនួនទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ ។